- Hỗ trợ bổ huyết, hoạt huyết - Hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể - Hỗ trợ chống… 1.200.000